Dá sa ovplyvniť využitie financií, ktoré putujú do fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovke?

Dá sa ovplyvniť využitie financií, ktoré putujú do fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovke?

Ako vlastník bytu v bytovom dome máte povinnosť okrem mesačných zálohových platieb za spotrebu vody a energií platiť aj určitú sumu do osobitného spoločného fondu, založeného pre prípad opráv a údržby spoločných priestorov, ako aj samotnej budovy. Od čoho sa odvíja výška platieb a do akej miery viete ovplyvniť použitie financií z fondu prevádzky, údržby a opráv?

 

Kto rozhoduje o výške sumy za platbu do fondu prevádzky, údržby a opráv?

Financie z fondu sú určené na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí bytového domu, nebytových priestorov a blízkeho okolia, resp. pozemku bytovky a taktiež na rekonštrukciu a modernizáciu bytového domu.

Ak je určený správca, výšku sumy poplatku do spoločného fondu a vypracovaný plán opráv a údržby na nasledujúci rok by mal predložiť vlastníkom bytov do 30. novembra aktuálneho kalendárneho roka. Ak správa domu prechádza pod spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB), sumu navrhuje predseda SVB po prerokovaní s radou SVB. Oba subjekty, či už správca alebo SVB, musia vykonať vyúčtovanie použitia financií z fondu opráv najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka.

Ak správca v uvedenej lehote nepredloží vlastníkom vyúčtovanie, nemá nárok na platby za správu až do doby predloženia. Platba za správu zahŕňa režijné náklady, ktoré sú taktiež vopred odsúhlasené vlastníkmi. Ak ako vlastník chcete nahliadnuť do dokumentov, ktoré sa týkajú čerpania financií, musia vám to oba subjekty umožniť.

Vlastníci bytov platia sumu podľa veľkosti svojho spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, ktorý je odvodený od podlahovej plochy bytu vlastníka. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je presne určená a je uvedená v Liste vlastníctva.

Na čo všetko slúžia financie z fondu?

O využití financií z fondu prevádzky, údržby a opráv sa väčšinou v bytových domoch vedú búrlivé diskusie. Právo rozhodovať o použití majú všetci majitelia bytov a nebytových priestorov, ktorí si určujú preddavky, účel ich použitia, zásady hospodárenia s financiami a rozsah oprávnenia disponovať s prostriedkami.

Všetky rozhodnutia o zmenách sa samozrejme dotýkajú všetkých vlastníkov bytov a podľa zákona musia byť rozhodnutia prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytových a nebytových priestorov v danom bytovom dome. Ak chcú svoje rozhodnutie zmeniť pred uplynutím doby jedného roka, pre zmenu je potrebný súhlas až dvojtretinovej väčšiny hlasov majiteľov. 

Ak nesúhlasíte s väčšinovým názorom, môžete svoj argument predložiť súdu do 30 dní od oznámenia výsledku hlasovania. Ak ste sa o výsledku nedozvedeli do tohto termínu, máte následne 3 mesiace na podanie žaloby.

Čo sa stane, ak nebudete do fondu prispievať?

Pokiaľ sa stanete neplatičom, majte na pamäti, že správca alebo SVB je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejniť zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia.

Ďalším krokom vo vymáhaní je aj možnosť zahájenia exekučného alebo dražobného konania na základe zákonného záložného práva k bytu.

Ak prevádzate byt alebo nebytový priestor inej osobe, financie z fondu sa vám nevracajú.

Milan Šiška, RSc.
Autor: Milan Šiška, RSc.

V oblasti realít pracujem už od roku 1998.

Špecializujem sa na Banskú Bystricu a okolie, bežne však realizujem predaje nehnuteľností aj v iných regiónoch slovenska.

Práca realitného makléra si vyžaduje neustále vzdelávanie sa a sledovanie nových trendov doma aj v zahraničí a ich následnú aplikáciu do praxe s cieľom poskytnúť klientom čo najkvalitnejšie realitné služby.

Profesionálne fotografie, videoprehliadky, 3D sken, homestaging, písanie článkov, ponuka cez moderné technológie a sociálne siete, aukcie, to je len krátky súpis činností dnešného realitného makléra. Okrem toho musí byť realiťák aj dobrým psychológom, právnikom, finančným konzultantom, obchodným manažérom, reklamným mágom, architektom, stavbárom, záhradníkom, atd..

Ja som okrem toho aj manžel, otec a starý otec.

Za každým predajom, či prenájmom nehnuteľnosti, sa skrýva niekoľko ľudských príbehov. A to je dôvod, prečo by nikto nemal tak dôležitý životný krok podceňovať. 

Na týchto stránkach nájdete okrem mojej aktuálnej ponuky aj články a realitné tipy, pomocou ktorých máte možnosť získať hlbší pohľad do sveta realít. A až nastane čas, kedy sa budete rozhodovať o predaji, kúpe či prenájme, budete o pár dobrých krokov pred ostatnými.

Máte nejaké otázky? Neváhajte ma kontaktovať. Rád sa s Vami stretnem aj osobne nezáväzne pri dobrej káve.

Milan Š.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie