AML zákon

AML identifikácia a kontrola - čo je to a prečo potrebujeme Vašu súčinnosť?

Základné informácie

Úvod

Ďakujeme, že ste sa rozhodli využiť služby spoločnosti VIVATT s.r.o.

Skôr ako uzatvoríte kúpnu zmluvu na Vašu novú nehnuteľnosť, zostáva ešte absolvovať tzv. AML identifikáciu a kontrolu.

AML je skratka z anglického „Anti-Money Laundering“ a označuje opatrenia, ktoré majú brániť legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Ide teda o právnu reguláciu proti takzvanému praniu špinavých peňazí.

Legislatívny základ pre tieto opatrenia tvoria európske smernice, ktoré boli transponované do jednotlivých právnych poriadkov členských krajín EÚ. V Slovenskej republike sa jedná o Zákon č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (AML zákon).

Tento zákon nám, ako realitným sprostredkovateľom, ukladá vykonávať tzv. identifikáciu a kontrolu Vás, našich klientov.

To znamená, že Vás musíme identifikovať spôsobom, ktorý stanovuje AML zákon, a ďalej sa Vás budeme okrem iného pýtať na zdroj finančných prostriedkov, ktorými mienite Vašu budúcu nehnuteľnosť financovať. V závislosti od rizikovosti daného prípadu, napr. v prípade akéhokoľvek nesúladu alebo pochybnosti ohľadom Vášho vyhlásenia o finančných zdrojoch, sme oprávnení, a dokonca podľa AML zákona povinní, vyžadovať od Vás doklady potvrdzujúce Vaše vyhlásenie.

Vezmite prosím na vedomie, že AML zákon nám ukladá vykonávať AML identifikáciu a kontrolu aj v prípadoch, keď neexistujú znaky podozrivého obchodu. V záujme rýchleho a hladkého vybavenia týchto krokov Vás preto prosíme, aby ste nám poskytli súčinnosť a úplné oznámenie o zákonom požadovaných informáciách.

Nižšie nájdete základné informácie o AML identifikácii a kontrole.

Identifikácia

AML zákon umožňuje niekoľko spôsobov identifikácie, pričom VIVATT s.r.o. vykonáva identifikáciu nasledujúcimi spôsobmi:

1.Osobná identifikácia

Osobná identifikácia sa vykonáva za fyzickej prítomnosti identifikovaného klienta.

Ak ste fyzická osoba, sme povinní zaznamenať druh a číslo preukazu totožnosti, štát, prípadne orgán, ktorý ho vydal a dobu jeho platnosti; súčasne overíme zhodu Vašej podoby s vyobrazením v preukaze totožnosti.

Ak kupujete nehnuteľnosť prostredníctvom právnickej osoby, budeme potrebovať aktuálny výpis z obchodného registra a ďalej vykonáme osobnú identifikáciu fyzickej osoby, ktorá za právnickú osobu koná (štatuárny orgán).


2. Identifikácia kontrolnou platbou

Identifikáciu fyzických a právnických osôb je možné vykonať aj tzv. kontrolnou platbou.

Tento spôsob identifikácie je vhodný najmä pre našich klientov, ktorí nežijú v Slovenskej republike a ďalej pre právnické osoby so sídlom mimo Slovenskej republiky.

Klient vykoná kontrolnú platbu z účtu vedeného na jeho meno v banke pôsobiacej na území členského štátu EÚ alebo štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor (Nórsko, Lichtenštajnsko, Island) alebo na území Švajčiarska či Veľkej Británie.

Kontrolnú platbu musí sprevádzať správa

i) s informáciou o účele identifikácie (napríklad „kúpa nehnuteľnosti“),
ii) s označením povinnej osoby, voči ktorej sa klient identifikuje (tzn „Rellox“),
iii) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá dala platobný príkaz na vykonanie platby. U právnických osôb je možné, aby platobný príkaz autorizovala osoba s dispozičným oprávnením k tomuto účtu, ktorá je osobou odlišnou od štatutárneho orgánu/identifikovaného zástupcu.

Kontrolnú platbu vo výške 1 EUR prevediete na náš bankový účet, následne Vám prevedenú čiastku vyplatíme späť.

Kontrola

AML zákon nám ukladá, aby AML kontrola zahŕňala nasledujúce:

a) získanie a vyhodnotenie informácií o účele a zamýšľanej povahe transakcie,
b) získanie a vyhodnotenie o povahe podnikania klienta alebo jeho pracovnej činnosti,
c) zistenie totožnosti skutočného majiteľa (u právnických osôb alebo zvereneckých fondov) a zistenie, či skutočný majiteľ nie je politicky exponovanou osobou alebo osobou, voči ktorej Slovenská republika uplatňuje medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií,
d) v prípade, že je klientom právnická osoba alebo zverenecký fond, zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry klienta a zistenie, či osoba v tejto štruktúre nie je osobou, voči ktorej Slovenská republika uplatňuje medzinárodné sankcie podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií,
e) priebežné sledovanie obchodného vzťahu vrátane preskúmavania obchodov vykonávaných v priebehu daného vzťahu za účelom zistenia, či obchody sú v súlade s tým, čo je povinnej osobe známe o klientovi a o jeho podnikateľskom a rizikovom profile,
f) preskúmanie zdrojov peňažných prostriedkov alebo iného majetku, ktorého sa obchod alebo obchodný vzťah týka, a
g) v rámci obchodného vzťahu s politicky exponovanou osobou tiež primerané opatrenia na zistenie pôvodu jej majetku.

Za týmto účelom od nás obdržíte náš AML formulár, na základe ktorého spoločne s informáciami, ktoré získame z verejne dostupných zdrojov, vyhodnotíme možné rizikové faktory daného obchodu.

Rizikovými faktormi môžu byť napr. faktory na strane klienta, samotnej transakcie alebo faktory zemepisného rizika.


Ak dospejme k záveru, že Váš prípad je nízkorizikový, najmä ak sme od Vás dostali úplné a presvedčivé informácie o povahe Vášho podnikania/zamestnania, zdrojov peňažných prostriedkov, skutočnom majiteľovi, vzťahu k politicky exponovanej osobe atď., postačí pre úspešné absolvovanie AML kontroly Vaše čestné vyhlásenie. Nedá sa však vylúčiť situácia, ako už bolo uvedené, že Vás požiadame o dodanie doplňujúcich informácií a dokladov, aby sme preverili Vaše vyhlásenie.


Ďalej sme povinní zistiť, či máte vzťah k tzv. vysoko rizikovej tretej krajine, či ste politicky exponovaná osoba alebo k nej máte vzťah, či sa proti Vám uplatňujú medzinárodné sankcie alebo kto je Váš skutočný majiteľ a aká je Vaša riadiaca a vlastnícka štruktúra (u právnických osôb).

Niektoré z týchto skutočností je možné vyhodnotiť na základe Vašich čestných vyhlásení. Vždy sa tiež budeme snažiť získať informácie z verejne dostupných zdrojov vlastnou činnosťou (napr. zo slovenského obchodného registra či z evidencie skutočných majiteľov), aby sme Vás nezaťažovali zbytočnými administratívnymi procesmi. Ale v niektorých prípadoch, najmä pokiaľ nie ste slovenská fyzická alebo právnická osoba, budeme pre preskúmanie zákonom požadovaných informácií potrebovať Vašu súčinnosť vo forme dodania informácií a podkladov.

Je veľmi pravdepodobné, že obdobnú AML identifikáciu a kontrolu voči Vám vykoná aj strana predávajúca, resp. jej poverený notár alebo advokát. Vezmite prosím na vedomie, že vyššie uvedené informácie sa vzťahujú iba na naše postupy a nami získané informácie a doklady môžu byť odovzdávané tretím stranám iba s Vaším súhlasom.

Srdečne, Milan Šiška, RSc., 

konateľ VIVATT s.r.o.

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie